Zapomniałeś hasła? Odzyskaj je teraz
Narzędzia główne:

TMS NonStop działa najlepiej jako aplikacja na Androida. TMS NonStop works best as an iOS app.

Pozostań na wersji webowej
TO JEST TREŚĆ PREMIUM

Informacja po posiedzeniu RPP

Flesz
Nie masz wystarczających uprawnień by wyświetlić ten artykuł.
Załóż rachunek maklerski i uzyskaj pełny dostęp do analiz i rekomendacji.
Informacja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniach 5-6 lutego 2019 r.

Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie:

  • stopa referencyjna 1,50%
  • stopa lombardowa 2,50%;
  • stopa depozytowa 0,50%;
  • stopa redyskonta weksli 1,75%.

Napływające dane wskazują na osłabienie koniunktury w części  największych gospodarek, przy jednoczesnym wzroście niepewności dotyczącej kształtowania się aktywności w gospodarce światowej w kolejnych kwartałach. W strefie euro dynamika PKB w IV kw. pozostała niższa niż w I połowie ub.r., a wskaźniki koniunktury obniżyły się w ostatnim okresie. W Stanach Zjednoczonych wzrost gospodarczy w IV kw. spowolnił, choć koniunktura w tej gospodarce pozostaje dobra. Jednocześnie w Chinach wzrost aktywności gospodarczej nadal stopniowo się obniża. Mimo pewnego wzrostu cen ropy naftowej na rynkach światowych w ostatnim okresie, ich poziom jest niższy niż w III kw. ub.r. Przyczynia się to do obniżenia inflacji w wielu krajach.

Jednocześnie inflacja bazowa w otoczeniu polskiej gospodarki, w tym w strefie euro ,pozostaje niska. Europejski Bank Centralny utrzymuje stopy procentowe na poziomie bliskim zera, w tym stopę depozytową poniżej zera. Jednocześnie EBC nadal reinwestuje środki z zapadających papierów wartościowych. Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych–po podwyżce w grudniu 2018 r. –utrzymuje stopy procentowe na niezmienionym poziomie. W Polsce wstępne dane o PKB w 2018 r. wskazują, że dynamika PKB w IV kw. pozostała relatywnie wysoka, choć była nieco niższa niż w poprzednich kwartałach. Wzrostowi aktywności gospodarczej nadal sprzyjała rosnąca–choć nieco wolniej niż w poprzednich kwartałach–konsumpcja wspierana przez zwiększające się zatrudnienie i płace oraz bardzo dobre nastroje konsumentów. Towarzyszył temu wzrost inwestycji. Mimo relatywnie wysokiego wzrostu gospodarczego oraz szybszego niż w poprzednich latach wzrostu płac roczna dynamika cen konsumpcyjnych obniżyła się w ostatnich miesiącach i pozostaje umiarkowana.

Jednocześnie inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii jest nadal niska. W ocenie Rady, perspektywy krajowej koniunktury pozostają korzystne. W kolejnych kwartałach nastąpi jednak prawdopodobnie stopniowe obniżenie się tempa wzrostu PKB. Jednocześnie, według aktualnych prognoz w najbliższych miesiącach roczne tempo wzrostu cen zwiększy się, jednak –ze względu na niższy niż w III kw. ub.r. poziom cen ropy naftowej oraz zamrożenie cen energii elektrycznej –skala tego wzrostu będzie wyraźnie mniejsza niż oczekiwano w listopadowej projekcji. W średnim okresie ograniczająco na dynamikę cen będzie oddziaływało oczekiwane obniżenie dynamiki wzrostu gospodarczego. W efekcie w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej inflacja będzie kształtować się w pobliżu celu inflacyjnego. Rada ocenia, że obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną.

Powrót
TMS NonStop logo
Podobne wpisy:

Autor: Bartosz Sawicki
Wall Street: rekordy i małe cofnięcie

Autor: Bartosz Sawicki
Empire Manufacturing kontratakuje!

Autor: Bartosz Sawicki
Optymistycznie, ale bez euforii: WIG20 0,5 proc. nad kreską
Powrót