Zapomniałeś hasła? Odzyskaj je teraz
Narzędzia główne:
close
mobile

NonStop działa najlepiej jako aplikacja.

Wiadomości i inwestowanie w jednym.
Pobierz nową aplikację TMS Brokers.

Pozostań na stronie POBIERZ
TO JEST TREŚĆ PREMIUM

Informacja po posiedzeniu RPP

Flesz
Nie masz wystarczających uprawnień by wyświetlić ten artykuł.
Załóż rachunek maklerski i uzyskaj pełny dostęp do analiz i rekomendacji.
Informacja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniach 5-6 lutego 2019 r.

Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie:

  • stopa referencyjna 1,50%
  • stopa lombardowa 2,50%;
  • stopa depozytowa 0,50%;
  • stopa redyskonta weksli 1,75%.

Napływające dane wskazują na osłabienie koniunktury w części  największych gospodarek, przy jednoczesnym wzroście niepewności dotyczącej kształtowania się aktywności w gospodarce światowej w kolejnych kwartałach. W strefie euro dynamika PKB w IV kw. pozostała niższa niż w I połowie ub.r., a wskaźniki koniunktury obniżyły się w ostatnim okresie. W Stanach Zjednoczonych wzrost gospodarczy w IV kw. spowolnił, choć koniunktura w tej gospodarce pozostaje dobra. Jednocześnie w Chinach wzrost aktywności gospodarczej nadal stopniowo się obniża. Mimo pewnego wzrostu cen ropy naftowej na rynkach światowych w ostatnim okresie, ich poziom jest niższy niż w III kw. ub.r. Przyczynia się to do obniżenia inflacji w wielu krajach.

Jednocześnie inflacja bazowa w otoczeniu polskiej gospodarki, w tym w strefie euro ,pozostaje niska. Europejski Bank Centralny utrzymuje stopy procentowe na poziomie bliskim zera, w tym stopę depozytową poniżej zera. Jednocześnie EBC nadal reinwestuje środki z zapadających papierów wartościowych. Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych–po podwyżce w grudniu 2018 r. –utrzymuje stopy procentowe na niezmienionym poziomie. W Polsce wstępne dane o PKB w 2018 r. wskazują, że dynamika PKB w IV kw. pozostała relatywnie wysoka, choć była nieco niższa niż w poprzednich kwartałach. Wzrostowi aktywności gospodarczej nadal sprzyjała rosnąca–choć nieco wolniej niż w poprzednich kwartałach–konsumpcja wspierana przez zwiększające się zatrudnienie i płace oraz bardzo dobre nastroje konsumentów. Towarzyszył temu wzrost inwestycji. Mimo relatywnie wysokiego wzrostu gospodarczego oraz szybszego niż w poprzednich latach wzrostu płac roczna dynamika cen konsumpcyjnych obniżyła się w ostatnich miesiącach i pozostaje umiarkowana.

Jednocześnie inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii jest nadal niska. W ocenie Rady, perspektywy krajowej koniunktury pozostają korzystne. W kolejnych kwartałach nastąpi jednak prawdopodobnie stopniowe obniżenie się tempa wzrostu PKB. Jednocześnie, według aktualnych prognoz w najbliższych miesiącach roczne tempo wzrostu cen zwiększy się, jednak –ze względu na niższy niż w III kw. ub.r. poziom cen ropy naftowej oraz zamrożenie cen energii elektrycznej –skala tego wzrostu będzie wyraźnie mniejsza niż oczekiwano w listopadowej projekcji. W średnim okresie ograniczająco na dynamikę cen będzie oddziaływało oczekiwane obniżenie dynamiki wzrostu gospodarczego. W efekcie w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej inflacja będzie kształtować się w pobliżu celu inflacyjnego. Rada ocenia, że obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną.

Powrót
TMS NonStop logo
Podobne wpisy:

Źródło: TMS Brokers
ISM: wzrost silniejszy od oczekiwań

Autor: Konrad Białas
Wall Street nie do zatrzymania

Autor: Bartosz Sawicki
Nowa odsłona rajdu ryzykownych aktywów, AUD wielkim wygranym
Powrót