Zapomniałeś hasła? Odzyskaj je teraz
Narzędzia główne:

TMS NonStop działa najlepiej jako aplikacja na Androida. TMS NonStop works best as an iOS app.

Pozostań na wersji webowej
TO JEST TREŚĆ PREMIUM

Komunikat po posiedzeniu RPP

Flesz
Nie masz wystarczających uprawnień by wyświetlić ten artykuł.
Załóż rachunek maklerski i uzyskaj pełny dostęp do analiz i rekomendacji.
Poniżej prezentujemy treść komunikatu po grudniowym posiedzeniu RPP. EUR/PLN jest przy 4,2850.

Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie:
▪ stopa referencyjna 1,50%;
▪ stopa lombardowa 2,50%;
▪ stopa depozytowa 0,50%;
▪ stopa redyskonta weksli 1,75%.

W gospodarce światowej utrzymuje się dobra koniunktura, choć napływające dane wskazują na jej osłabienie w części gospodarek. W strefie euro wzrost PKB w III kw. obniżył się, a napływające informacje wskazują na stopniowe spowolnianie wzrostu gospodarczego w tej strefie. W Stanach Zjednoczonych dane o PKB w III kw. potwierdziły, że koniunktura w tej gospodarce jest wciąż bardzo dobra. Z kolei w Chinach wzrost aktywności gospodarczej stopniowo się obniża. Utrzymuje się podwyższona niepewność dotycząca perspektyw globalnej koniunktury, co wpływa negatywnie na ceny części aktywów na międzynarodowych rynkach finansowych. Jednocześnie w ostatnim okresie nastąpił wyraźny spadek cen ropy naftowej na rynkach światowych.

Inflacja w wielu krajach jest nadal podwyższana przez wcześniejszy wzrost cen energii. Jednocześnie inflacja bazowa w otoczeniu polskiej gospodarki, w tym w strefie euro, pozostaje umiarkowana. Europejski Bank Centralny utrzymuje stopy procentowe na poziomie bliskim zera, w tym stopę depozytową poniżej zera. Jednocześnie EBC nadal skupuje aktywa finansowe, choć zapowiada zakończenie ich skupu z końcem 2018 r. Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych, po kolejnej podwyżce we wrześniu, w listopadzie utrzymała stopy procentowe na niezmienionym poziomie.

W Polsce wstępne dane o PKB w III kw. wskazują na utrzymywanie się dobrej koniunktury. Wzrostowi aktywności gospodarczej nadal sprzyja rosnąca – choć nieco wolniej niż w poprzednich kwartałach – konsumpcja wspierana przez zwiększające się zatrudnienie i płace oraz bardzo dobre nastroje konsumentów. W III kw. towarzyszył temu wyraźny wzrost inwestycji. Wobec relatywnie szybkiego wzrostu popytu krajowego i osłabienia koniunktury w najbliższym otoczeniu Polski, eksport netto miał ujemny wkład do wzrostu PKB.

Mimo relatywnie wysokiego wzrostu gospodarczego oraz szybszego niż w ubiegłym roku wzrostu płac roczna dynamika cen konsumpcyjnych obniżyła się i pozostaje umiarkowana. Jednocześnie inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii jest nadal niska. W ocenie Rady bieżące informacje wskazują na relatywnie korzystne perspektywy krajowej koniunktury, choć w kolejnych latach nastąpi prawdopodobnie stopniowe obniżenie się tempa wzrostu PKB. W 2019 r. inflacja może być podwyższona przez wzrost cen energii, tj. czynnik pozostający poza oddziaływaniem polityki pieniężnej. Skalę wzrostu cen energii w 2019 r. będzie prawdopodobnie ograniczał obserwowany w ostatnich miesiącach spadek cen ropy naftowej. W średnim okresie ograniczająco na
dynamikę cen będzie natomiast oddziaływało oczekiwane spowolnienie dynamiki wzrostu gospodarczego. W efekcie, w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej inflacja będzie kształtować się w pobliżu celu inflacyjnego.Rada ocenia, że obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną.

Powrót
TMS NonStop logo
Podobne wpisy:

Autor: Bartosz Sawicki
Start Wall Street: 26 IV - Intel traci 10 proc.

Autor: Konrad Białas
Silny wzrost, ale bez inflacji, nie zachęci Fed do zaostrzenia polityki

Autor: Konrad Białas
USA: PKB mocno rośnie, dolar nie
Powrót