Zapomniałeś hasła? Odzyskaj je teraz
Narzędzia główne:

TMS NonStop działa najlepiej jako aplikacja na Androida. TMS NonStop works best as an iOS app.

Pozostań na wersji webowej
TO JEST TREŚĆ PREMIUM

Komunikat po posiedzeniu RPP

Flesz
Nie masz wystarczających uprawnień by wyświetlić ten artykuł.
Załóż rachunek maklerski i uzyskaj pełny dostęp do analiz i rekomendacji.
Poniżej prezentujemy treść Komunikatu po decyzji RPP. EUR/PLN jest blisko 4,2950 i nie spodziewamy się, by pod wpływem tez stawianych na konferencji mógł podlegać podwyższonej zmienności.

Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie:

  • stopa referencyjna 1,50%;
  • stopa lombardowa 2,50%;
  • stopa depozytowa 0,50%;
  • stopa redyskonta weksli 1,75%.

W gospodarce światowej utrzymuje się dobra koniunktura, choć napływające dane wskazują na jej osłabienie w części gospodarek. W strefie euro, po obniżeniu wzrostu PKB w III kw., nastąpiło dalsze pogorszenie niektórych wskaźników koniunktury.

W Stanach Zjednoczonych koniunktura w IV kw. była wciąż bardzo dobra, jednak prognozy wskazują na obniżenie wzrostu w bieżącym roku. Także w Chinach wzrost aktywności gospodarczej stopniowo się obniża. Utrzymująca się podwyższona niepewność dotycząca perspektyw globalnej koniunktury wpływa negatywnie na ceny części aktywów na międzynarodowych rynkach finansowych. Jednocześnie w ostatnich miesiącach nastąpił spadek cen ropy naftowej na rynkach światowych. Wyraźne obniżenie się cen surowców, w tym głównie ropy naftowej, przyczyniło się do obniżenia inflacji w wielu krajach. Jednocześnie inflacja bazowa w otoczeniu polskiej gospodarki, w tym w strefie euro, pozostaje umiarkowana. Europejski Bank Centralny utrzymuje stopy procentowe na poziomie bliskim zera, w tym stopę depozytową poniżej zera. Jednocześnie EBC zakończył skup aktywów finansowych netto, jednak będzie nadal reinwestował środki z zapadających papierów wartościowych. Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych w grudniu 2018 r. podniosła stopy procentowe. W Polsce napływające dane wskazują na utrzymywanie się dobrej koniunktury. Wzrostowi aktywności gospodarczej nadal sprzyja rosnąca – choć nieco wolniej niż w poprzednich kwartałach – konsumpcja wspierana przez zwiększające się zatrudnienie i płace oraz bardzo dobre nastroje konsumentów. Towarzyszy temu wzrost inwestycji.

Mimo relatywnie wysokiego wzrostu gospodarczego oraz szybszego niż w ubiegłym roku wzrostu płac roczna dynamika cen konsumpcyjnych obniżyła się w ostatnich miesiącach i pozostaje umiarkowana. Jednocześnie inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii jest nadal niska. W ocenie Rady bieżące informacje wskazują na relatywnie korzystne perspektywy krajowej koniunktury, choć w kolejnych kwartałach nastąpi prawdopodobnie stopniowe obniżenie się tempa wzrostu PKB. Jednocześnie, według aktualnych prognoz w najbliższych miesiącach roczne tempo wzrostu cen zwiększy się, jednak – ze względu na spadek cen ropy naftowej oraz zamrożenie cen energii elektrycznej – skala tego wzrostu będzie mniejsza niż oczekiwano w listopadowej projekcji. W średnim okresie ograniczająco na dynamikę cen będzie oddziaływało oczekiwane spowolnienie dynamiki wzrostu gospodarczego. W efekcie, w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej inflacja będzie kształtować się w pobliżu celu inflacyjnego. Rada ocenia, że obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną.

Powrót
TMS NonStop logo
Podobne wpisy:

Źródło: TMS Brokers
Koniec konferencji Powella

Autor: Konrad Białas
Powell: nie było zbytniego poparcia dla obniżki

Autor: Konrad Białas
Sesja pytań od dziennikarzy: obniżka w lipcu?
Powrót