Zapomniałeś hasła? Odzyskaj je teraz
Narzędzia główne:

TMS NonStop działa najlepiej jako aplikacja na Androida. TMS NonStop works best as an iOS app.

Pozostań na wersji webowej
TO JEST TREŚĆ PREMIUM

Komunikat po posiedzeniu RPP [TREŚĆ DOKUMENTU]

Flesz
Nie masz wystarczających uprawnień by wyświetlić ten artykuł.
Załóż rachunek maklerski i uzyskaj pełny dostęp do analiz i rekomendacji.
Poniżej publikujemy treść komunikatu po wrzęsniowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej. Na rynku EUR/PLN sytuacja bez zmian. Kurs krąży wokół 4,3350.

Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie:

▪stopa referencyjna 1,50%;
▪stopa lombardowa 2,50%;
▪stopa depozytowa 0,50%;
▪stopa redyskonta weksli 1,75%.

Napływające dane wskazują, że tempo wzrostu w gospodarce światowej pozostaje relatywnie niskie, a perspektywy globalnej koniunktury pogorszyły się. W strefie euro w II  kw.  wzrost  PKB utrzymał się na niskim poziomie. Mimo nadal  dobrej  sytuacji  w sektorze usługw  tej  strefie,aktywność w sektorze przemysłowym pozostaje słaba. W Stanach  Zjednoczonychkoniunktura  pozostaje  dobra, choć dynamika PKB w II kw. się obniżyła, a odczyty wskaźników koniunktury sygnalizują możliwe osłabienie aktywności w kolejnych kwartałach. W Chinach wzrost PKB także spowolnił w II kw.br.W   ostatnim   okresieobniżyły  sięcenyropynaftowejna  rynkach  światowych. Jednocześnie inflacja w wielu krajach utrzymuje się na umiarkowanym poziomie. Europejski Bank Centralny utrzymuje stopy procentowe na poziomie bliskim zera, w tym stopę depozytową poniżej zera, oraz reinwestuje zapadające papiery wartościowe zakupione w ramach programu skupu aktywów. EBC sygnalizuje także możliwość poluzowania  polityki  pieniężnej  w  najbliższym  czasie. Rezerwa  Federalna Stanów Zjednoczonychobniżyła stopy procentowe oraz zaprzestała zmniejszania swojej sumy bilansowej.W Polsce –mimo osłabienia wzrostu gospodarczego za granicą – utrzymuje się dobra koniunktura, a tempo wzrostu PKB w II kw. br. wyniosło 4,5% r/r.

Wzrostowi aktywności gospodarczej sprzyja rosnąca konsumpcja wspierana przez zwiększające się zatrudnienie i płace, bardzo dobre nastroje konsumentóworaz wypłaty świadczeń społecznych. W II kw. rosły także –mimo pewnego obniżenia dynamiki –inwestycje. Jednocześnie obniżyło się tempo wzrostu eksportui importu.Inflacja  w  sierpniu  br. –według szybkiego szacunku GUS –wyniosła 2,8% r/r. W kierunku  wyższej dynamiki   cen oddziałuje  głównie  istotny wzrost   cen żywności. Ograniczająco na dynamikę cen wpływają natomiast niższe niż przed rokiem ceny energii, w tym paliw. Jednocześnie inflacja bazowa utrzymuje się na umiarkowanym poziomie.W ocenie Radyperspektywy krajowej koniunkturypozostają korzystne, a dynamika PKB utrzyma się w najbliższych latach na relatywnie wysokim poziomie. Wzrosła jednak niepewność dotycząca skali i trwałości osłabienia koniunktury za granicą i jego wpływu na krajową aktywnośćgospodarczą. Inflacja –po przejściowym wzroście w I kw. 2020 r. –w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej będzie się kształtować w pobliżu celu inflacyjnego.Rada ocenia, że obecny poziom stóp procentowych sprzyjautrzymaniu  polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną.Rada przyjęła Założenia polityki pieniężnej na rok 2020.

Powrót
TMS NonStop logo
Podobne wpisy:

Autor: Bartosz Sawicki
Mocno na powierzchni, gorzej w szczegółach

Autor: Bartosz Sawicki
Szybkie dementi chłodzi nastroje

Autor: Bartosz Sawicki
Nadzieja na tymczasową umowę handlową wspiera nastroje
Powrót